Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất mới nhất

0 Comments

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC (Số: ……………./HĐĐC) Hôm nay, ngày ……… tháng …………. năm …………….., Tại ………………, Chúng tôi gồm có: